HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302, 02/3904 9301
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302, 02/3904 9301

Pre pacientov

Spektrum ponúkaných výkonov : neurologické kardiologické angiologické

Embolizácia krvácajúcej mozgovej aneuryzmy u 28 ročnej pacientky

 

Embolizácia aneuryzmy po neurochirurgickom klippingu u 35 ročného pacienta.

Neurologické výkony:

 • endovaskulárna liečba krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem
 • neuroembolizačná liečba tumorov, AV malformácií (AVM) a durálnych fistúl (DAVF)
 • endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (mechanická stent-trombektómia)
 • extra a intrakraniálny stenting zúžení mozgových tepien

Kardiologické výkony:

 • Transradiálne selektívne koronarografie (ambulantne)
 • Intravaskulárna diagnostika a navigácia PKI (OCT, IVUS, FFR)
 • Koronárna angioplastika a stenting (elektívne, pri AKS – STEMI/NSTEMI/nestabilná AP)
 • Rekanalizácia chronických oklúzií (CTO) a ošetrovanie viaccievnych postihnutí
 • Balónková valvuloplastika
 • Uzávery PFO/ASD/uška ľavej predsiene
 • Septálne ablácie pri hypertrofickej kardiomyopatii
 • TAVI
 • ECMO v prípade kritického akútneho alebo chronického srdcového zlyhania
 • Resynchronizačná liečba
 • TEE / kardio CT / kardio MR

Stiahnuť leták

Akútny STEMI – uzáver kmeňa ľavej koronárnej artérie – komplexná revaskularizácia

 

MultiPKI s PulseCath podporou srdca.

Chimney PEVAR – endovaskulárna liečba hrudnobrušnej aneuryzmy v lokálnej anestéze

Angiologické výkony:

 • endovaskulárna liečba akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie, krurálne intervencie, aterektómie, farmakomechanická trombektómia akútneho vaskulárneho trombu
 • venózne intervencie, farmakomechanická trombektómia akútnej extenzívnej hlbokej žilovej trombózy, implantácie kaválnych filtrov
 • endovaskulárna liečba akútnej a masívnej pľúcnej embólie
 • endovaskulárna liečba ochorení aorty (aneuryzmy, disekcie) a akútnych aortových syndrómov
 • renovaskulárne a viscerálne intervencie
 • endovaskulárna embolizačná liečba viscerálnych aneuryziem,  tumorov, malformácií a traumatických, iatrogénnych a spontánnych krvácaní
 • etanolová ablácia periférnych artériovenóznych malformácií (ETOH)