HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

Pre pacientov

Spektrum ponúkaných výkonov : neurologické kardiologické angiologické neurochirurgické

Kardiologické výkony:

 • Transradiálne selektívne koronarografie (ambulantne)
 • Intravaskulárna diagnostika a navigácia PKI (OCT, IVUS, FFR)
 • Koronárna angioplastika a stenting (elektívne, pri AKS – STEMI/NSTEMI/nestabilná AP)
 • Rekanalizácia chronických oklúzií (CTO) a ošetrovanie viaccievnych postihnutí
 • Balónková valvuloplastika
 • Uzávery PFO/ASD/uška ľavej predsiene
 • Septálne ablácie pri hypertrofickej kardiomyopatii
 • TAVI
 • ECMO v prípade kritického akútneho alebo chronického srdcového zlyhania
 • Resynchronizačná liečba
 • TEE / kardio CT / kardio MR

Stiahnuť leták

Angiologické výkony:

 • endovaskulárna liečba akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie, krurálne intervencie, aterektómie, farmakomechanická trombektómia akútneho vaskulárneho trombu
 • venózne intervencie, farmakomechanická trombektómia akútnej extenzívnej hlbokej žilovej trombózy, implantácie kaválnych filtrov
 • endovaskulárna liečba akútnej a masívnej pľúcnej embólie
 • endovaskulárna liečba ochorení aorty (aneuryzmy, disekcie) a akútnych aortových syndrómov
 • renovaskulárne a viscerálne intervencie
 • endovaskulárna embolizačná liečba viscerálnych aneuryziem,  tumorov, malformácií a traumatických, iatrogénnych a spontánnych krvácaní
 • etanolová ablácia periférnych artériovenóznych malformácií (ETOH)

Výkony cievnej chirurgie

ZOZNAM VÝKONOV ANGIOCHIRURGICKEJ AMBULANCIE

Angiochirurgické vyšetrenie

 • arteriálneho /tepnového/ systému s colorduplexným sonografickým vyšetrením vrátane ošetrenia rán
 • venózneho /žilového/ systému s colorduplexným sonografickým vyšetrením s podrobným mappingom pred plánovaným zákrokom na žilovom systéme

Kontrolné vyšetrenia po endovaskulárnych a chirurgických revaskularizáciách na našom pracovisku

Sklerotizačná liečba metličiek a retikulárnych varixov pod Veinlite kontrolou

Sklerotizačná liečba varixov penou pod USG kontrolou

ZOZNAM VÝKONOV JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Konvenčná chirurgická operácia varixov dolných končatín- crossectomia a stripping

Operácia varixov miniinvazívnou metódou použitím rádiofrekvenčného katétra /RFA/

ZOZNAM VÝKONOV ANGIOCHIRURGICKÉHO ODDELENIA

Bypassové operácie pomocou cievnej protézy alebo vlastnou žilou

Lokálne endarterektómie, plastiky žilou alebo cievnou záplatou, interpozície tepien

Operácia krčnicových tepien

Operácie dialyzačných prístupov

Operácie výdutí brušnej aorty

Operácie cievnych tumorov

Neurochirurgické výkony

 • endoskopická endonazálna operatíva nádorov hypofýzy
 • nádory v očnici
 • nádory na lebečnej báze
 • nádory na mozgu
 • chirurgická liečba subarachnoidálneho krvácania
 • chirurgická a endoskopická evakuácia intracerebrálnych hematómov
 • chirurgická liečba cievnych malformácií mozgu a miechy
 • endoskopia, hydrocephalus
 • plné spektrum spinálnej a komplexnej spinálnej neurochirurgie