HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

Vážený pán medicínsky riaditeľ

Vážený pán medicínsky riaditeľ
cinre
Vážený pán medicínsky riaditeľ CINRE MUDr.Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE,
 
Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné a vrelé poďakovanie všetkým zamestnancom Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, CINRE, všetkým lekárom, zdravotným sesttrám a ošetrovateľom za ich obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú poskytli môjmu otcovi v čase najväčšej núdze.
 
Moje osobité poďakovanie patrí práve Vám, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, pretože ste nielen medicínsky riaditeľ CINRE a uznávaný špičkový intervenčný rádiológ, ale aj človek s veľkým srdcom ktorý si zaslúži našu úctu. Sme Vám vďační za nezištnú a obetavú pomoc ktorú ste nám ponúkli bez zaváhania čo len na okamih.
 
Moje poďakovane za bezodkladnú a príkladnú starostlivosť patrí aj personálu oddelenia kardiológie pod vedením prímára MUDr. Davida Liška, oddelenie rádiológie pod vedením primára MUDr. Juraja Mikuláša ako aj  oddelenia neurologických lôžok s vedúcou lekárkou MUDr. Janou Thurzovou. Vďaka komplexnému a ľudskému prístupu ku pacientovi je možná záchrana ľudských životov a preto Vám patrí všetká úcta. 
 
Dovoľte aby som Vám, lekárom, zdravotným pracovníkom a zamestnancom CINRE zaprial veľa úspechov v ďalšej práci ako aj osobnom živote. Som Vám všetkým vďační za Vašu prácu.
 
 S pozdravom,
   Pavel Valtoš.