HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

HOTLINE 24/7
PRE LEKÁROV

URGENTNÝ KARDIO INTERVENČNÝ SERVIS:

+421 945 444 333

URGENTNÝ NEURO / ANGIO INTERVENČNÝ SERVIS:

+421 945 400 100

PORADŇA
PRE PACIENTOV

ŽIADOSŤ O ODBORNÉ VYŠETRENIE

ZMLUVNÍ PARTNERI

Cinre poskytuje špičkovú zdravotnícku starostlivosť bez doplatku a pre poistencov všetkých 3 zdravotných poisťovní.

Vážení kolegovia,
s nesmiernym zármutkom Vám oznamujeme, že náš drahý kolega a priateľ, primár Angiologického Oddelenia, MUDr. Marek Tóth nás včera podvečer navždy opustil po dlhej chorobe vo veku nedožitých 42. narodenín. Marek v našich srdciach ale ostane navždy! Česť jeho pamiatke.
Vedenie spoločnosti Cinre

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby. Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita.

Spoločnosť CINRE realizuje široké spektrum činností na poli diagnostiky a komplexnej intervenčnej rádiologickej liečby pri neurologických, neurochirurgických, angiologických, kardiologických i mnohých ďalších diagnózach. Komplexný tím odborníkov vedie uznávaný špičkový intervenčný rádiológ MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE.

Non-stop (teda dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni) poskytuje tím CINRE špičkovú odbornosť a vysokú bezpečnosť pri ošetrení krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, pri urgentnej liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody (mechanická stent-trombektómia), realizuje extra a intrakraniálny stenting zúžení mozgových tepien. Ďalej sa zaoberá endovaskulárnou liečbou akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie, poskytuje venózne intervencie (farmakomechanická trombektómia akútnej extenzívnej hlbokej žilovej trombózy, implantácie kaválnych filtrov), endovaskulárnu liečbu akútnej a masívnej pľúcnej embólie.

Tiež vykonáva selektívne koronarografie (SKG) a perkutánne koronárne intervencie (PKI). Ďalej realizuje endovaskulárnu liečbu ochorení aorty (aneuryzmy, disekcie) a akútnych aortových syndrómov, renovaskulárne a viscerálne intervencie i endovaskulárnu embolizačnú liečba viscerálnych aneuryziem,  tumorov, malformácií a traumatických, iatrogénnych a spontánnych krvácaní. V prípade arteriovenóznych malformácii realizuje etanolovú abláciú periférnych artériovenóznych malformácií (ETOH). V rámci diagnostických činností realizuje CT koronarografické vyšetrenia a 4D CT angiografie.

Veríme, že využijete toto významné zvýšenie dostupnosti a kvality na poli endovaskulárnej liečby u nás.